Điều kiện và hình thức than toán “chiết khấu”

Điều kiện và hình thức than toán “chiết khấu”

Điều kiện và hình thức than toán “chiết khấu”

Điều kiện và hình thức than toán “chiết khấu”

Điều kiện cho người đăng ký "Bán hàng cùng Chunmani" và các hình thức thanh toán chiết khấu.